symbollanguage

LOGO   Symbolspråk endring2
  • hjem
  • barn
  • produkt
  • Språkverkstedet
  • kontakt

Ny nettside under arbeid.

BEKLAGER ROTET!

facebook-mono
instagram-mono

Symbolspråk
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway

post@symbolsprak.no

tlf: +47 951 10 109

Velkommen til Språkverkstedet

Å bygge et språk med symboler er spennende. Det er mange hensyn å ta, og mange muligheter. Det hviler et alvor over det å bygge språket for et annet menneske, legge grunnlaget for det noen andre skal få si og lære. Det man legger som grunnlag nå må kunne fungere også om 20 år, de store linjene. Samtidig vet vi at det er detaljene som gjør det motiverende og dermed er grunnlaget for hvor viktig det blir for barnet nå. Og her må man ta valg.

 

Vi kan bidra med metode for å bygge språk, Symbolspråk (tidligere me too). Denne metoden er det mange barn her i Norge som har fått bygd opp sitt språk etter, helt siden 2008. Flere barn har passert flere ti-talls tusen symboler i sitt språk. Det er bra, men det som er enda bedre er at de får bevist at de kan mye, at de har potensiale. Ergo erfarer vi at fler av dem også får fullt fokus på lese- og skriveopplæringen tidlig, til og med før skolestart. Så mange av barna går over til skrift i stede for symboler de første årene på skolen. Det å kunne skrive og lese er det aller beste, rett etter å kunne snakke selvfølgelig.... nå er barna fri til å si nøyaktig det de vil!

 

At Symbolspråk (me too) har fungert bra for mange barn skyldes ikke bare metoden alene, men hele konseptet. Vi bygger nemlig språk individuelt, bygger opp språket for barnet så de får det ferdig levert best mulig tilpasset i form av en fil til sin maskin. Da er alle tilpassinger i forhold til layout  med tanke på syn, motorikk, farger, antall symboler pr side osv tatt hensyn til. Ordforrådet er ord barnet kan og i tillegg ord de rundt barnet mener det bør ha ut i fra egne interesser, steder, mennesker osv. Vi lager Symbolspråket i et samarbeid med de som har søkt og ev nærpersoner som ønsker å delta. I dette samarbeidet er det konstant fokus på barnet og det å få tatt ut potensialet sitt og opplæring av de som deltar i forhold til både metode, teknikk og innhold for veien videre. Når Symbolspråket er ferdig, etter få uker ( litt avhengig av møtefrekvens), så avslutter vi samarbeidet med et møte med alle de rundt barnet som skal bruke språk med barnet, eller er involvert i veien videre på et overordnet plan (foreldre, assistenter, ledere, styrere, PPT, rektor, ergoterapeut, Statped osv). Språket er overlevert den som skal bruke det, nærpersoner er kurset i veien videre og når man trenger en hånd å holde i for råd og forslag, ja så er vi en mail unna.

 

 

Om Symbolspråk-metoden

Hva kan vi hjelpe til med?

Trenger dere råd og tips, om alt fra å komme i gang, hvor begynne, systemet osv, så ring gjerne.

Vi kan holde kurs, for få eller mange, på generelt grunnlag om ASK eller på individuelt grunnlag, for et barn, for privatpersoner, kommuner, BPA-leverandører osv. Nå gjøres alle kurs via nett.

Pris pr time: kr. 750,- eks mva

Til utførelse av arbeid, produksjon av kommunikasjonsbok, oppdatering med lister av ord som skal inn i boka eller andre konkrete oppdrag.

Pris pr time: kr 500,- eks mva

 

Individuell kommunikasjonsbok har art.nr NAV 159995

 

I mange år fikk barn som søkte innvilget individuell kommunikasjonsbok fra NAV. Så tok det slutt for noen år siden fordi NAV selv endret sine egne retningslinjer. To dommer i trygderetten ga entydig beskjed om at det å få et individuelt språk kommer inn under folketrygdeloven, fordi man lærer språk for livet og at det er så mye mer enn skole og undervisning. NAV HMS ønsker fremdeles ikke å definere denne individuelle tilpassingen som sitt ansvar, selv om det er nettopp denne tilpassingen som gjør at hjelpemiddelet blir nødvendig og hensiktsmessig. NAV har etter disse to dommene bedt Udir om en avklaring om ansvar mellom utdanningssektoren og NAV. Udir svarer på denne henvendelsen fra NAV med å definere ASK/språk som pedagogikk, og legger ansvaret for å fylle "kommunikasjonsløsningene" til eleven med pedagogisk innhold til skolen/kommunen.  Uttalelsen fra Udir trumfer juridisk de to dommene i trygderetten, ettersom deres uttalelse er fra et annet departement og kommer etter dommene i trygderetten. Nå hevder NAV at de igjen kan velge å ikke levere språk individuelt tilpasset, og juridisk er dette korrekt. De tidligere dommene fra tygderetten omtalte opplæringsloven grundig, de har juridisk vurdert dette tidligere, så det bør være enkelt å avsi en dom, det juridiske grunnlaget er det samme uavhengig av Udirs tosiders brev. Realiteten er nå at et barn må søke, få avslag og i to omganger må det klages på avslag. Så skal saken til trygderetten, og erfaringsmessig går det to år fra man søker til trygderetten har behandlet klagen og avgitt dom.

 

Dette er galt. Vi jobber med saken, med advokat, for å få en endring på dette snarest. At NAV velger å definere ASK/språk som maskin og programvare alene er ikke i samsvar med stortingsvedtaket og dommene fra trygderetten, og da bør det være uvesentlig hva byråkratiet ønsker.